سفارش می پذیریم .

سفارش بسته است .

انواع ساندویچ

ژامبون گوشت سرد

ژامبون گوشت ، گوجه ، خیارشور، کاهو ، سس

۱۸۱,۰۰۰ تومان

چوریتسو پنیری

سوسیس شکاری چوریتسو، ژامبون سرخ شده ، پنیرگودا ، قارچ، گوجه ،خیارشور، کاهو

۲۵۱,۰۰۰ تومان

دوبل چیزبرگرگوشت

2 عدد همبرگر گوشت دست ساز،ژامبون سرخ شده، قارچ،پنیر ترکیبی، گوجه ، خیار شور، کاهو

۲۸۹,۰۰۰ تومان

فیله مرغ با قارچ و پنیر

فیله مرغ مزه دار شده،قارچ ، پنیر ترکیبی،گوجه،خیارشور، کاهو

۲۲۳,۰۰۰ تومان

هات داگ ویژه

هات داگ مجاری،ژامبون ،پنیر ترکیبی،قارچ ،گوجه ، خیارشور،کاهو

۲۰۵,۰۰۰ تومان

ژامبون تنوری

ژامبون گوشت سرخ شده ، پنیر ترکیبی، قارچ ،گوجه ،خیارشور،کاهو

۱۹۵,۰۰۰ تومان

فلافل با قارچ و پنیر

فلافل، پنیر ترکیبی، قارچ ، خیارشور، گوجه ، کاهو

۱۵۳,۰۰۰ تومان

بندری با قارچ و پنیر

خوراک بندری،  پنیرترکیبی، قارچ، گوجه ، خیارشور ، کاهو

۱۶۲,۰۰۰ تومان

همبرگر گوشت دست ساز

یک عدد همبرگر دست ساز ، گوجه، خیارشور، کاهو

۱۵۱,۰۰۰ تومان

قارچ برگر(بدون پنیر)

یک عدد همبرگر دست ساز ، قارچ ،گوجه،خیارشور، کاهو

۱۸۴,۰۰۰ تومان

گود برگر

یک عدد همبرگر دست ساز ،  پنیر ورقه ای گودا ، قارچ ، گوجه ، خیارشور، کاهو

۱۸۶,۰۰۰ تومان

چیزبرگرگوشت

یک عدد همبرگر دست ساز گوشت ، پنیرترکیبی ، قارچ، ژامبون سرخ شده ، گوجه ، خیارشور، کاهو

۱۹۱,۰۰۰ تومان

هات داگ پنیری

هات داگ مجاری ، پنیر ترکیبی ، قارچ ، گوجه ، خیارشور، کاهو

۱۸۶,۰۰۰ تومان

چیز بلغاری

سوسیس بلغاری، قارچ ، پنیر ترکیبی ، گوجه، خیارشور، کاهو

۱۸۹,۰۰۰ تومان

پرنسس پنیری

یک عدد همبرگر دست ساز ، یک عدد فیله استریپس، پنیر گودا، گوجه ، خیارشور، کاهو

۲۲۹,۰۰۰ تومان

سرباز فلفلی

همبرگردست ساز، پپرونی ، ژامبون سرخ شده ، قارچ ، پنیر ترکیبی ، گوجه ، خیارشور، کاهو

۲۲۱,۰۰۰ تومان

پرنس رویال

همبرگردست سازگوشت، بلغاری،ژامبون سرخ شده ، قارچ ، پنیرترکیبی ، گوجه ، خیارشور، کاهو

۲۲۳,۰۰۰ تومان

شاهزاده طلایی

همبرگر دست ساز گوشت ، فیله مرغ مزه دار شده ، قارچ ،پنیر ترکیبی ، گوجه ، خیارشور، کاهو

۲۲۷,۰۰۰ تومان

صدراعظم کبیر

همبرگردست ساز گوشت ، سوسیس شکاری چوریتسو، ژامبون سرخ شده ، قارچ ، پنیر ترکیبی ، گوجه ، خیارشور، کاهو

۲۳۴,۰۰۰ تومان

ملکه سرآشپز

همبرگردست سازگوشت ، فیله مرغ مزه دار شده ، بلغاری ، ژامبون سرخ  شده ، قارچ ، پنیر ترکیبی ، گوجه ، خیارشور، کاهو

۲۴۲,۰۰۰ تومان

پادشاه شکمو

همبرگر دست ساز گوشت ، راسته گوساله ، زبان گوساله ، قارچ ، پنیر ترکیبی ، گوجه ، خیارشور، کاهو

۲۴۹,۰۰۰ تومان

امپراطوراعظم

همبرگر دست سازگوشت ، زبان گوساله ، راسته گوساله، سوسیس شکاری چوریتسو ، پنیرترکیبی ، قارچ ، گوجه ، خیارشور، کاهو

۲۶۸,۰۰۰ تومان

فیله مرغ ساده

فیله مرغ مزه دار شده، گوجه، خیارشور، کاهو

۱۷۸,۰۰۰ تومان

سوسیس بلغاری

سوسیس بلغاری،گوجه،خیارشور،کاهو

۹۱,۰۰۰ تومان

خوراک بندری

خوراک بندری، گوجه ، خیارشور، کاهو

۸۹,۰۰۰ تومان

سوسیس هات داگ

سوسیس هات داگ،گوجه ،خیارشور،کاهو

۹۴,۰۰۰ تومان

فلافل ساده

فلافل،گوجه،خیارشور،کاهو

۷۸,۰۰۰ تومان

همبرگر (شرکتی)

همبرگر (شرکتی) ،خیارشور،کاهو،گوجه

۹۴,۰۰۰ تومان

انواع پیتزاها

پیتزا بانگر

سس چیلی تای،سوسیس هات داگ ، سوسیس چوریتسو (سایز28 سانت دو نفره)

۳۴۶,۰۰۰ تومان

پیتزا اسپاریکا

ژامبون ،  پپرونی، سوسیس شکاری چوریتسو (سایز28 سانت دو نفره)

۳۶۷,۰۰۰ تومان

پیتزا چوریتسو

سوسیس شکاری چوریتسو (سایز28 سانت دو نفره)

۳۵۲,۰۰۰ تومان

پیتزا چهار فصل

انواع ژامبون ، سوسیس ، فیله مرغ مزه دار شده، گوشت چرخ کرده، پپرونی (سایز 28 سانت دو نفره)

۳۷۴,۰۰۰ تومان

پیتزا تترا

سوسیس ، ژامبون، فیله مرغ مزه دار شده ،گوشت چرخ کرده (سایز28 سانت دو نفره)

۳۵۷,۰۰۰ تومان

پیتزا مکزیکی(تند)

گوشت چرخ کرده ، ژامبون تند ، پپرونی ، سس چیلی تای (سایز 28 سانت دو نفره)

۳۵۹,۰۰۰ تومان

پیتزا سرآشپز

راسته گوساله ، فیله مرغ مزه دارشده ، زبان گوساله ، گوشت چرخ کرده (سایز 28 سانت دونفره)

۳۹۱,۰۰۰ تومان

پیتزا دلتا

ژامبون ، گوشت چرخ کرده ، فیله مرغ مزه دار شده ، قارچ ، پنیر

From: ۲۳۸,۰۰۰ تومان

پیتزا راسته

راسته گوساله ریش ریش شده ، قارچ ، پنیر

From: ۳۱۲,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و مرغ

فیله مرغ مزه دارشده ، قارچ ، پنیر

From: ۲۲۸,۰۰۰ تومان

پیتزا میکس

گوشت چرخ کرده ، فیله مرغ مزه دارشده ، قارچ ، پنیر

From: ۲۳۲,۰۰۰ تومان

پیتزا مخلوط

انواع ژامبون ، انواع سوسیس ، قارچ ، پنیر

From: ۱۹۷,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات

گوجه ، فلفل دلمه ای ، قارچ ، ذرت ، سبزیجات معطر، پنیر

From: ۱۷۹,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص

ژامبون ، سوسیس ، گوشت چرخ کرده ، قارچ ، پنیر

From: ۲۱۴,۰۰۰ تومان

پیتزا مارگاریتا

گوجه ، پنیر، سبزیجات معطر

From: ۱۶۹,۰۰۰ تومان

پیتزا بیف

گوشت چرخ کرده ، راسته گوساله ، قارچ ، پنیر

From: ۳۰۷,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ و ژامبون

فیله مرغ مزه دار شده ، مخلوط ژامبون ، قارچ ، پنیر

From: ۲۳۶,۰۰۰ تومان

پیتزا زبان

زبان گوساله ، قارچ ، پنیر

From: ۳۰۹,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ و زبان

فیله مرغ مزه دار شده ، زبان گوساله ، قارچ ، پنیر

From: ۲۹۸,۰۰۰ تومان

پیتزا گوشت و زبان

گوشت چرخ کرده ، زبان گوساله ، قارچ ، پنیر

From: ۲۹۸,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و گوشت

گوشت چرخ کرده ، قارچ ، پنیر

From: ۲۶۴,۰۰۰ تومان

پیتزا ساسج

مخلوط انواع سوسیس ، قارچ ، پنیر

From: ۱۹۴,۰۰۰ تومان

پیتزا ژامبون پپرونی

ژمبون ، پپرونی ، قارچ ، پنیر

From: ۲۲۷,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی

پپرونی ، قارچ ، پنیر

From: ۲۲۸,۰۰۰ تومان

سوخاری

فیله استریپس

3 تیکه فیله استریپس نرمال ، سیب زمینی سرخ شده ، سس مخصوص ، نان

۲۸۹,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه میرندا

نوشابه میرندا 330 میلی لیتر

۲۵,۰۰۰ تومان

نوشابه پپسی

نوشابه پپسی 330 میلی لیتر

۲۵,۰۰۰ تومان

نوشابه مکس بدون قند

نوشابه مکس 330میلی لیتر

۲۵,۰۰۰ تومان

نوشابه سون آپ

نوشابه لیمویی سون آپ 330 میلی لیتر

۲۵,۰۰۰ تومان

دلستر

دلستر 330 میلی لیتر (لطفا طعم را بعد از افزودن انتخاب بفرمایید)

۲۶,۰۰۰ تومان

دوغ

دوغ بدون گاز 250 میلی لیتر

۱۶,۰۰۰ تومان

پیش غذا

نان سیر

خمیرپیتزا،پنیر پیتزا ترکیبی ،سس سیر

۱۶۱,۰۰۰ تومان

کینگ پو تی تو

سیب زمینی سرخ شده، قارچ، پنیر،ژامبون،ذرت ، سس مخصوص

۱۹۸,۰۰۰ تومان

سیب زمینی پنیری

سیب زمینی سرخ شده ، پنیرترکیبی، قارچ

From: ۱۳۹,۰۰۰ تومان

سیب زمینی سرخ کرده

سیب زمینی سرخ کرده

From: ۹۱,۰۰۰ تومان

سالاد سبز

کاهو، گوجه،خیار، هویج ، ذرت

۶۹,۰۰۰ تومان

سس تک نفره قرمز تند

۲,۵۰۰ تومان

سس تک نفره چیلی

۲,۵۰۰ تومان

سس تک نفره قرمز معمولی

   

۲,۵۰۰ تومان

سس تک نفره مایونز

۲,۵۰۰ تومان

سس تک نفره فرانسوی

۲,۵۰۰ تومان